Thursday, 27. June 2019, 02:31
 

Vår teknologi sätter världsstandard

Belysningsstolpar, ljussignalstolpar, vägskyltar, -stående jordförankrade stolpsystem användes överallt i vår omgivning. I Sverige finns fler än 3 miljoner belysningsstolpar och räknar man alla typer vertikalt stående stolpar och master finns totalt c:a 9 miljoner. De står centralt i städer, i korsningar, längs vägar, i järnvägsområden, på industriområden och parkeringar och varje enskild stolpe kan teoretiskt falla omkull om man inte bytt ut den i tid.

Men hur vet man när och vilken stolpe som måste bytas ut? Genom att knacka på den? Böja eller dra i den? Undersöka den med förstoringsglas eller ultraljud? De här frågorna var mycket viktiga för bröderna Oliver och Mathias Roch när de i mitten på 90-talet lade grunden till en helt ny praktiskt användbar teknologi:

Roch stabilitets- och hållfasthetsprovning. En metod som undersöker, dokumenterar och utvärderar, på ett sätt så att man till 100 procent kan lita på resultatet.

Idag innehar Roch Services GmbH i Lübeck ett världsomspännande patent med ensamrätt att med sin testmetod prova jordförankrade stående stolpsystem. Roch Services GmbH är genom DIN EN ISO/IEC 17025:2005 ackrediterade och genom DIN EN ISO 9001 ett certifierat provningslaboratorium .

Stabilitets och hållfasthetsprovning med Roch metoden uppfyller med sin utvärdering i kraft avvikelse diagram alla de krav på vedertagna provningsmetoder och principer som dagligen används av provningsanstalter runt om i världen. Den landsomspännande Roch studien: "Infrastrukturprojekt Vägbelysning 2000" som genomförts i Tyskland visar att 3,3 % av alla jordförankrade stolpar är behäftade med fel och brister och därför utgör en fara för allmänheten.

Faran lurar i det fördolda

Aggressiv omgivning som t.ex markfuktighet, vagabonderande strömmar, hundurin och vägsalt. Svängningar genom byig vind och tunga fordons påverkan utmattar och begränsar stolparnas och fundamentens livslängd. Stolpar kan korrodera och få sprickbildningar, fundament kan brista eller bli underspolade . Det stora antalet av påverkande orsaker och flertalet kombinationer av olyckliga omständigheter gör att man omöjligt kan veta när den tekniska livslängden uppnåtts och en stolpe ska tas bort. Ibland faller den av sig själv.

Testmetoder med ultraljud, ett enkelt belastningsprov eller slag med hammare uppfyller inga av de krav man ställer på stabilitets och hållfasthetsprovning och erbjuder därför ingen säkerhet. Först när alla för säkerhet relevanta data fastställts, kan man entydigt uttala sig om en stolpes stabilitets och hållfasthet med avseende på grundsättning och materialtillstånd. Detta gäller för alla typer av jordförankrade stolpar eller master oavsett typ.