Dataskyddspolicy

Dataskydd i översikt
1.1. Allmänna hänvisningar

Hänvisningarna nedan ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är samtliga uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig som person. Utförlig information om dataskydd finns i vår dataskyddspolicy nedan.

1.2 Ändringar av våra dataskyddsbestämmelser

Vi reserverar oss för anpassningar av denna dataskyddspolicy för att den alltid ska uppfylla de aktuella juridiska kraven eller för att införa ändringar av våra tjänster i dataskyddspolicyn, t.ex. vid lansering av nya tjänster. Vid ditt nästkommande besök gäller då den nya dataskyddspolicyn.

1.3 Insamling av uppgifter på vår webbplats
1.3.1. Vem är ansvarig för insamlingen av uppgifter på vår webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats sker genom webbplatsens operatör. Dennes kontaktuppgifter framgår av kontaktsidan.

1.3.2. Hur samlar vi in uppgifter?

Dina uppgifter samlas delvis in genom att du delger oss dessa. Det kan till exempel vara uppgifter som du lämnar i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system vid besök på vår webbplats. Det gäller framför allt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller klockslag för besöket på en sida). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så fort du går in på vår webbplats.

1.3.3. Hur samlar vi in uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen kan tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas till att analysera ditt användarbeteende.

1.3.4. Vilka rättigheter har du avseende dina uppgifter?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har dessutom rätt att begära att dessa uppgifter ska rättas, spärras eller raderas. För att begära detta samt om du har ytterligare frågor om dataskydd kan du alltid vända dig till adressen som är angiven på kontaktsidan. Dessutom har du rätt att klaga hos din ansvariga tillsynsmyndighet.
Du har också rätt att under vissa omständigheter kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detaljer om detta framgår av ”Rätt till begränsad behandling”.

2. Allmänna hänvisningar och obligatorisk information
2.1. Dataskydd

Denna webbplats’ operatör är mycket mån om att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och enligt de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna samt enligt denna dataskyddspolicy.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig som person. Denna dataskyddspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och med vilket syfte detta sker.
Vi påpekar att det kan finnas säkerhetsluckor vid dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att garantera ett heltäckande skydd av uppgifterna mot intrång från tredje part.

2.2. Dataskydd

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:
Roch Services GmbH
Eschenburgstr. 7
23568 Lübeck
Tel.: +49(0) 451 – 707 67 – 0
Fax: +49(0) 451 – 707 67 – 19
E-Mail: datenschutz@roch-services.de

Ansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

2.3. Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser är möjliga endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan alltid återkalla ett samtycke som du har gett tidigare. Det räcker med ett meddelande per e-post. Den databehandling som har skett fram till återkallelsen är rättmätig oavsett återkallelse.

2.4. Rätten att invända mot insamling av data i särskilda fall samt mot direktreklam (artikel 21 i EU-dataskyddsförordningen)

Du har rätt att när som helst av personliga skäl invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker enligt artikel 6, första stycket, punkt e eller f i EU-dataskyddsförordningen. Detta gäller också för profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund som en behandling av personuppgifter vilar på framgår av denna dataskyddspolicy. När du invänder behandlar vi inte längre dina personuppgifter såvida det inte kan påvisas tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att åberopa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21, första stycket i EU-dataskyddsförordningen).
När dina personuppgifter behandlas för att göra direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam; detta gäller också för profilering såvida den står i samband med sådan direktreklam. När du invänder mot behandling för direktreklam kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål (invändning enligt artikel 21, andra stycket i EU-dataskyddsförordningen).

2.5. Rätt att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot EU-dataskyddsförordningen har den drabbade rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemsstaten där den drabbade bor, har sin arbetsplats eller där det misstänkta brottet har ägt rum. Rätten att klaga består oberoende av övriga rättsliga eller förvaltningsrättsliga överklagandemöjligheter.

2.6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som vi automatbehandlar med stöd av ditt samtycke eller för att fullfölja ett avtal i ett gängse maskinläsbart format, antingen till dig eller tredje part. När du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig sker detta såvida det är tekniskt möjligt.

2.7. Upplysning, spärrning, radering och rättning

Inom ramen för den gällande lagstiftningen har du alltid rätt att kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt om syftet för databehandlingen. I förekommande fall har du rätt att få dessa uppgifter rättade, spärrade eller raderade. För att begära detta samt om du har ytterligare frågor om personuppgifter kan du alltid vända dig till adressen som är angiven på kontaktsidan.

2.8. Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att begära detta kan du alltid vända dig till adressen som är angiven på kontaktsidan. Rätten till begränsad behandling gäller i följande fall:

  • När du bestrider riktigheten för de personuppgifter som lagras hos oss behöver vi i regel tid för granskning. Under tiden för granskningen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • När behandlingen av dina personuppgifter sker/skedde på ett olagligt eller obehörigt sätt kan du istället för radering begära en begränsning av databehandlingen.
  • När vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller åberopa rättsliga anspråk, har du rätt att istället för radering begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • När du har gjort en invändning enligt artikel 21, första stycket i EU-dataskyddsförordningen ska en avvägning ske mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är fastställt vems intressen som överväger har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

När du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – bortsett från lagring av uppgifterna – enbart behandlas med ditt samtycke eller för att åberopa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna av en annan fysisk eller juridisk person eller på grund av ett viktigt allmänt intresse av den Europeiska unionen eller av en av dess medlemsstater.

2.9. Invändning mot e-postmarknadsföring

Härmed invänder vi mot att använda de obligatoriska uppgifterna som är angivna på vår kontaktsida till att sända reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har beställt. Operatören av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen juridiska åtgärder i händelse av oönskade sändningar av reklaminformation, till exempel i form av spammeddelanden.

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats
3.1. Cookies

På webbplatsen används delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och de innehåller inga virus. Cookies används till att göra vårt utbud mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och som sparas av din webbläsare.
De flesta cookies som vi använder är så kallade “session cookies”. De raderas automatiskt när ditt besök är avslutat. Andra cookies förblir sparade i din enhet till dess att du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig vid ditt nästa besök.
Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om användningen av cookies och kan då tillåta dessa i enskilda fall. Du kan också utesluta accepterandet av cookies för vissa fall eller generellt, och du kan aktivera en funktion där cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. När cookies är avaktiverade kan webbplatsens funktion vara begränsad.
Cookies som behövs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa, av dig önskade funktioner (t.ex. varukorg) sparas med stöd av artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. Såvida övriga cookies lagras (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) avhandlas dessa separat i denna dataskyddspolicy.

3.2. Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Detta omfattar:

  • typ och version av webbläsare
  • operativsystem som används
  • tidigare besökt webbplats
  • värddatornamn för datorn som begär åtkomst
  • tidpunkt för serveråtkomst
  • IP-adress

Dessa data sammanförs inte med andra datakällor.

Insamlingen av dessa data sker med stöd av artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse att webbplatsen ska visas tekniskt felfritt samt optimeras – för detta ändamål måste serverloggfilerna registreras.

När du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret lagras dina uppgifter från kontaktformuläret inklusive de kontaktuppgifter som du lämnat, för att kunna behandla förfrågan och för eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av data som lämnats i kontaktformuläret sker därmed uteslutande med stöd av ditt samtycke (artikel 6, första stycket i EU-dataskyddsförordningen). Du kan alltid återkalla detta samtycke. Det räcker med ett meddelande per e-post. De databehandlingsprocesser som har skett fram till återkallelsen är rättmätiga oavsett återkallelse.

De uppgifter som du lämnat i kontaktformuläret stannar kvar hos oss tills du begär av oss att radera dessa, tills du återkallar ditt samtycke till lagring eller till dess att syftet för datalagringen bortfaller (t.ex. när din förfrågan är färdigbehandlad). Tvingande lagstadgade bestämmelser – särskilt föreskrivna tider för förvaring – berörs inte av detta.

3.4. Förfrågan via e-post, telefon eller telefax

När du kontaktar oss per e-post, telefon eller telefax lagras och behandlas din förfrågan hos oss inklusive samtliga personuppgifter (namn, förfrågan), för att kunna behandla förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Detta sker med stöd av artikel 6, första stycket, punkt b i EU-dataskyddsförordningen såvida din förfrågan hör samman med uppfyllandet av ett avtal eller om det är nödvändigt för att genomföra åtgärder inför ett avtal. I samtliga övriga fall sker behandlingen med stöd av ditt samtycke (artikel 6, första stycket, punkt a i EU-dataskyddsförordningen) och/eller med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen) då vi har ett berättigat intresse att effektivt kunna behandla förfrågningar som riktas till oss.
De uppgifter som du lämnat i kontaktförfrågningar stannar kvar hos oss tills du begär av oss att radera dessa, tills du återkallar ditt samtycke till lagring eller till dess att syftet för datalagringen bortfaller (t.ex. när ditt ärende är färdigbehandlat). Tvingande lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade tider för förvaring – berörs inte av detta.

3.5. Nyhetsbrev och evenemang
3.5.1. Allmänt

För att prenumerera på nyhetsbrevet där vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden sänder du oss ett e-postmeddelande.
Som kund och intressent får du vårt nyhetsbrev med stöd av artikel 6, första stycket, punkt b samt artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen (berättigat intresse att vidarebefordra aktuell fackinformation och reklam). Här ingår viktig och relevant information om våra tjänster, våra evenemang och om rättsliga grunder.

3.5.2. Nyhetsbrev

För försändelse av nyhetsbrev är endast uppgiften om din e-postadress obligatorisk. Att lämna ytterligare uppgifter är frivilligt, dessa används för att kunna kontakta dig personligen. Efter att du har bekräftat sparar vi din e-postadress för att kunna sända vårt nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, första stycket, punkt a i EU-dataskyddsförordningen

3.5.3. Evenemang

När du som kund eller intressent har fått en inbjudan till ett av våra kostnadsfria evenemang och har kommit till anmälningsblanketten via en skickad länk samt har lämnat dina anmälningsuppgifter till oss via webblanketten, lagras dina uppgifter hos oss för att kunna förvalta deltagarna, planera evenemanget samt för kundvårdsändamål. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Behandlingen av uppgifter som matas in i anmälningsblanketten såsom deltagarnas för- och efternamn samt funktion, företag, e-post, telefon samt tid och plats för evenemanget sker med stöd av en befintlig eller framtida affärsrelation (artikel 6, första stycket, punkt b i EU-dataskyddsförordningen) samt med stöd av ett berättigat intresse att presentera uppdaterad information och reklam (artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen). För att utnyttja dina rättigheter enligt artikel 12-23 i EU-dataskyddsförordningen, t.ex. informationsplikt, rätt till upplysning, radering, sänder du ett e-postmeddelande till datenschutz@roch-services.de eller ett brev till det ansvariga organet som anges i punkt 2.2.
De uppgifter som du lämnat i anmälningsformuläret stannar kvar hos oss tills du begär av oss att radera dessa, tills du återkallar ditt samtycke till lagring eller till dess att syftet för datalagringen bortfaller (t.ex. efter evenemanget, kundrelationen). Härvid beaktas tvingande lagstadgade krav – speciellt tider för förvaring och radering.

3.5.4. Återkallelse

Du kan när som helst återkalla sändningen av nyhetsbrevet och avbeställa nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt samtycke och ditt intresse per e-postmeddelande till datenschutz@roch-services.de eller med ett meddelande till det ansvariga organet som anges i punkt 2.2.

3.6. SSL-kryptering

För att skydda säkerheten av dina uppgifter vid överföringen använder vi krypteringsmetoder av senaste standard (t.ex. SSL) via HTTPS.

4. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys av Google Inc. (nedan kallad Google). Google Analytics använder så kallade “cookies”, d.v.s. textfiler som lagras i din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Ifall IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kortar dock Google ner din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i övriga medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan överföring sker. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och kortas ner där. I uppdrag av webbplatsens operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra ytterligare tjänster i samband med webbplatsanvändning och internetanvändning gentemot webbplatsens operatör. IP-adressen som överförs från din webbläsare i ramen för Google Analytics sammanförs inte med övriga uppgifter av Google.
Syftet med databehandlingen är att utvärdera hur webbplatsen används och att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen. Utifrån användningen av webbplatsen och internet ska sedan ytterligare tjänster utföras. Behandlingen sker med stöd av webbplatsoperatörens berättigade intresse.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra en inställning i din webbläsares programvara. Vi gör dig dock uppmärksam på att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna nyttja samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att data som är genererad av cookien och som står i samband med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera tillägget till webbläsaren som finns på denna länk: tillägget till webbläsare för avaktivering av Google Analytics.

Utöver eller som alternativ till tillägget i webbläsaren kan du förhindra spårningen genom Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på denna länk. En opt-out cookie installeras då på din enhet. Därmed förhindras registreringen genom Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare så länge cookien är installerad i din webbläsare.

5. Användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps API för att avbilda geografisk information. Vid användning av Google Maps insamlar, behandlar och använder Google också uppgifter om besökarnas användning av kartfunktionerna. Närmare information om databehandlingen genom Google framgår av Googles dataskyddspolicy. Du kan också ändra dina personliga sekretessinställningar i Google säkerhetscentret.
Utförliga instruktioner för förvaltning av egna uppgifter i samband med Google-produkter finns här.

Close Menu