Stabilitets - och hållfasthetsprovning

Stabilitets- och hållfasthetsprovning genom Roch Services GmbH

Roch provningsmetod

Metodens hjärta är en mobil provningsanordning som i princip kan användas på alla platser. En finreglerad hydraulisk cylinder belastar stolp- eller mastsystemet på ca 2 m höjd med en kontinuerligt tilltagande kraft. Belastningen sker tidsstyrt. Den påförda kraften genererar ett kontinuerligt ökande böjmoment som simulerar den naturliga vindlasten som masten eller stolpen är utsatt för. Stabilitets- och hållfasthetsprovningen består av en tryckprocess och en dragprocess.

Provningen genomförs i två olika linjer som är förskjutna mot varandra med 90 grader. På så sätt kan de utsatta delarna kontrolleras. Den påförda kraften och den genererade svängningen av masten i kombination med tidskomponenten mäts, registreras och utvärderas med kraft/väg-diagram resp. kraft/tid-diagram.

En första bedömning sker direkt på plats. Detta möjliggörs av en speciellt utvecklad programvara som också permanent övervakar provningsprocessen och därmed ger maximal bedömningssäkerhet, pålitlighet och reproducerbarhet. När provningsåtgärderna på plats är avslutade bedöms samtliga karaktäristiska kurvor på nytt och oberoende i en andra funktionsanalys enligt fyra ögon-principen. De insamlade data presenteras för kunden i provningsprotokollens resultat.

Provningsmetoden är

 • Säker
 • Pålitlig
 • Snabb och flexibel
 • Juridiskt användbar
 • Certifierad
 • Begriplig
 • Reproducerbar
 • Med företagsackreditering
 • Patenterad i hela Europa

Med provningsmetoden får du information om

 • Mastens eller stolpens geometri
 • Material
 • Mastens eller stolpens höjd / väggtjocklek
 • Vidbyggda delar
 • Beläggningar
 • Manschetter
 • Typ av mastlucka
 • Belysningstyp
 • Egenskaper för uppställningsplatsen
 • Markbeläggning (typ av förankring)
 • Data för identifiering
 • Mastens ljusbild
 • Visuella avvikelser
 • GPS-koordinater (tillval)
 • Lönsamhetsberäkning (tillval)

Provningsobjekt

Med vår provningsmetod kan bärande konstruktioner av olika material testas. Masterna eller stolparna kan bestå av stål, aluminium, betong, trä eller plast. Kontakta  oss gärna om du har frågor kring detta. 

 • Belysningsmaster
 • Ljussignalanläggningar
 • Strålkastarmaster
 • Förankringsmaster
 • Skyltmaster
 • Vägportaler
 • Flaggstänger
 • Kontaktledningsmaster
 • Specialobjekt

Ekonomisk och hållbart

Kommuner och operatörer som driver anläggningar med jordförankrade system ansvarar för trafiksäkerhet och framkomlighet. Det innebär att det åligger dem att se till att de jordförankrade systemen inte innebär någon fara för tredje part. Att regelbundet och utan urskiljning byta ut master eller stolpar (t.ex. utifrån tillverkningsår) orsakar onödigt höga kostnader och innebär en enorm belastning av den tillgängliga budgeten. Däremot åsidosätter man den grundläggande ekonomiska principen när man byter ut et stort antal intakta master eller stolpar för att utesluta potentiella risker. Ett sådant förfarande bör undvikas inte minst för miljönsskull. Nästan varje förvaltning, varje företag och varje operatör av en idrottsanläggning möter denna situation. Det finns dock en säker, okomplicerad och lönsam lösning – provningsmetoden från Roch Services!

Juridisk giltighet / rättslig situation

Trafikanter i det offentliga rummet, oavsett om man är bilist, cyklist, fotgängare, idrottare eller besökare i en idrottsanläggning, funderar inte över om stolpar och master som belyser händelserna står säkra. Det ska de inte heller behöva göra eftersom det givetvis är ansvarstagande operatörer som ska ombesörja anläggningarnas säkerhet, oavsett om det handlar om en kommun eller en förening.

Mastens eller stolpens ägare ansvarar för att masten eller stolpen inte innebär någon fara, enligt förpliktelsen att garantera trafiksäkerhet och framkomlighet. Hur kan man säkerställa att en mast eller stolpe inte ger vika? Lösningen är enkel – genom en regelbunden besiktning av stolpen och kontroll av stabiliteten och hållfastheten.

Roch stabilitets- och hållfasthetsprovningen ger omfattande och pålitlig information samt juridiskt användbara utlåtanden om stabilitet och hållfasthet för jordförankrade system. Detta innebär klara fördelar för operatörer och ägare!

Åldrande stolpar innebär en fara för såväl idrottsföreningar,
idrottsutövare och åskådare.

Alla stolpar har en beräknad teknisk livslängd.  Trots det kan två stolpar placerade med bara ett 10 meters mellanrum, vara utsatta för helt olika påfrestningar som förändrar deras förväntade livslängd. Väder och vin, sandning, saltning, markfukt och grundsättningen och inte minst stolpars material, ytbehandling och skydd har stor inverkan på hur länge stolparna har fullgod stabilitet och hållfasthet. Idrottsplatser eller arenor utgör inget undantag.

Idrottsplatser och arenor förvaltas ofta av fritidsavdelningen eller av idrottsklubbar som inte alltid är medveten om krav på periodisk kontroll av åldrande stolpar. Med Roch metoden får alla som ansvarar för den tekniska säkerheten en hundra procent pålitlig kontroll av uppställda belysningsstolpar.

Ackreditering / certifiering

Roch Services GmbH är ett provningslaboratorium som är ackrediterat enligt DIN EN ISO/IEC 17025 och certifierat enligt DIN EN ISO 9001.

Ackrediteringen har utfärdats av Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)  för giltighetsområdet enligt nedan:

Roch Services Skand. AB är likväl DIN EN ISO 9001 certifierat:

Kvalitet

Roch stabilitets- och hållfasthetsprovningen har utvecklats i samarbete med experter för metallurgi, materiallära och statiska beräkningar. Resultaten har flera gånger kontrollerats och bekräftats av auktoriserade sakkunniga.

Vi genomför kontinuerligt intensiva forskningsarbeten och undersökningar om skadeorsaker och skadeförlopp på mastsystem. Resultaten blir del av vårt arbete. Dessutom ser vi till att vårt arbete regelbundet kontrolleras av oberoende institutioner och sakkunniga.

Våra välutbildade medarbetare utgör grunden för en hög kvalitetsstandard. Därför utbildas och vidareutbildas våra medarbetare regelbundet i vårt egna kompetenscentrum för gatu- och vägbelysning. Där får de den kvalifikation och ansvarskänsla som krävs för att kunna utföra våra tjänster.

Close Menu